Top Sofa

Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: slapukai, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

 

Bendrosios nuostatos

 

UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 Valdomas elektronines sistemas. UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

 

UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

 

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

 

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 

Apdoroti Jūsų užklausas;

 

Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

 

Asmens teisės

 

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 

Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

 

Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

 

UAB „Top sofa“, į.k. 302681283, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu [email protected] ;

 

UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu [email protected] ;

 

Baigiamosios nuostatos

 

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „Top sofa“, į.k. 302681283 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu [email protected] .